Skip to content

11274: 【原1274】竖式乘法

题目

题目描述

author: Chen Xutong 原OJ链接:https://acm.sjtu.edu.cn/OnlineJudge-old/problem/1274

Description

输入a,b

输出a*b的竖式乘法,格式见样例。

Sample Input1

11
9

Sample Output1

11
 9
--
99

Sample Input2

10
10

Sample Output2

  10
  10
  ---
  100

Sample Input3

101
101

Sample Output3

    101
    101
   -----
    101
   101
   -----
   10201

Sample Input4

10086
2

Sample Output4

    2
  10086
  -----
    12
   16
  2
  -----
  20172

Sample Input5

12340012384
12039847102934

Sample Output5

       12340012384
      12039847102934
 ------------------------
       49360049536
       37020037152
      111060111456
      24680024768
     12340012384
    86380086688
    49360049536
   98720099072
  111060111456
  37020037152
 24680024768
 12340012384
 ------------------------
 148571862351672082734656

Limits

50% a <= 1e6 b <= 1e6

100% a <= 1e100 b <= 1e100

Oops! 本题目还没有解答!

助教老师们编题的速度,已经超过了解题的速度!

OJ翻了一新,但本解答集还大多用的是2017-2019级,甚至更早的同学们贡献的答案。

如果你已经AC了,可以的话,请您参考添加页面,与大家一起分享你的题解!